آموزش تصویری نرم افزار رافع
گروه حسابداری کاشان
درباره وبلاگ


این وبلاگ جهت معرفی سی دی آموزش برنامه حسابداری رافع و همچنین ارائه اطلاعات درسی وآموزشی جهت استفاده هنرآموزان وهنرجویان ودانشجویان رشته حسابداری ایجاد گردیده است.
پنجشنبه ۹ خرداد۱۳۸۷ :: ۲۳:۲۷ بعد از ظهر ::  نويسنده : رحمت اله علی اکبری

سوالات تستی برنامه حسابداری رافع6

1- جهت ورود مستقیم به سال مالی جاری دربرنامه رافع6  کدامیک ازکلیدهای ترکیبی زیرمورد استفاده قرارمی گیرد؟

الف) Ctrl+Esc                     ب) Ctrl +Enter                               ج)Alt+ Enter         د) Ctrl +Home

2- تعداد ارقام کدهای کل و تفصیلی در برنامة حسابداری رافع6 به ترتیب چند رقمی می باشد؟

الف)5 رقمی- 4رقمی             ب)4 رقمی – 5 رقمی                        ج)4 رقمی-4 رقمی              د)4 رقمی – 3رقمی

3- در زمان انتخاب کلید«درج کد کل»، در برنامه رافع6 حساب «دارایی ها» به چند گروه تقسیم شده اند؟

الف)سه گروه: جاری- ثابت – نامشهود                                            ب)چهارگروه: جاری-ثابت- نامشود- سایرداراییها

ج) دوگروه: جاری- غیر جاری                                                           د) سه گروه: جاری- ثابت – سایـر داراییها

4- در صفحة اصلی رافع6 بازدن کلید ترکیبی «Alt+F4» کدامیک از منوهای اصلی رافع فعال می شود؟

الف)منوی حسابداری ونمایش پنجرة اسناد موقت               ب) منوی حسابداری و نمایش پنجرة اسناد دائمی

ج)منوی فروش وانبار ونمایش پنجرة صدور فاکتور              د) منوی خروج جهت خروج از برنامة حسابداری

5- در برنامة حسابداری رافع6 برای ارزیابی موجودی کالا از چه روشی استفاده می نماید؟

الف)روش FIFO ب)روشLIFO                     ج)روش میانگین                                  د)روش خرده فروشی

 6-کدامیک از کلیدهای زیر ارطریق صفحه کلید جهت«تصحیح حسابها یا کالاها» مورد استفاده قرار می گیرد؟

  الف)F12                              ب)F11                                       ج)F8                                     د)F10    

7-درهنگام تنظیم « اسناد موقت» در پنجرة صدورسند موقت کدامیک از گزینه های زیر درمورد کلید« F3» صحیح میباشد؟

الف) گردش حسابهای انتخاب شده را نشان می دهد         ب)انتقال از پیش فاکتور به اسناد موقت می باشد

ج) باعث تبدیل اسناد موقت به دائمی می گردد                       د) اسناد را بازسازی می نماید

8- در پنجرة «فهرست فاکتورهای فروش» زمانی که وضع فاکتور به صورت   می باشد یعنی:

الف)فاکتور در دفاتر دائمی ثبت شده است      ب) فاکتور ثبت شده ولی هنوز کالا از انبار خارج نشده است

ج) فاکتور هنوز در دفاتر ثبت نشده است        د) فاکتور ثبت شده ولی هنوز طریقة تسویه حساب صورت نگرفته است

9- در برنامه حسابداری رافع6 حسابهای تفضیلی در پنجره» فهرست حسابهای تفصیلی» به چند زبانه تقسیم شده اند؟

الف)دو زبانه:کدهای تفصیلی مربوط به اشخاص کدهای تفصیلی مربوط به کالاها

ب) سه زبانه: کدهای تفصیلی مربوط به اشخاص کدهای تفصیلی مربوط به مؤسسات - کدهای تفصیلی مربوط به کالاها

ج)سه زبانه: کدهای تفصیلی مربوط به اشخاص- کدهای تفصیلی مربوط به کالاها-کدهای تفصیلی مربوط به بانک ها

د) دو زبانه: کدهای تفصیلی مربوط به اشخاص و بانکها - کدهای تفصیلی مربوط به کالاها

10- جهت تنظیم مانده اول دوره کالای موسسه وصندوق دربرنامه رافع6 ازطریق کدامیک ازمنوهای اصلی زیر عمل می کنیم؟

الف)منوی حسابداری        ب) منوی مدیریت اطلاعات        ج) منوی فروش وانبار         د)پشتیبانی سیستم  

11- کدامیک از عبارات زیر درمورد کلـید « بازسازی اسناد» صحیح می باشد؟

الف)بازسازی اسناد فقط اسنادرابراساس تاریخ مرتب می کند  ب)بازسازی، اسناد ذخیره شده را دوباره بازمی گرداند.

ج)بازسازی،اسناد را براساس ارقام مرتب می کند     د) بازسازی،اسنادرابراساس تاریخ مرتب وشماره گذاری مجددمینماید

12- کدامیک از عبارات زیر در مورد «کلیشه های اسناد استاندارد» نادرست می باشد؟

الف)ازکلیشه ها برای اسناد مرکب نیز می توان استفاده نمود.

ب) برای تنظیم کلیشه ها از منوی مدیریت اطلاعات بایستی گزینة تنظیم کلیشه های اسناد استاندارد انتخاب نمائید.

ج) برای استفاده ازکلیشه ها بایستی از پنجرة صدور سند ساده استفاده نمائید.

د) در پنجرة فهرست کلیشه های استاندارد نمی توان از کدهای تفضیلی استفاده نمود.

13-حساب « تنخواه گردان» دربرنامة حسابداری رافع6  جزء کدام گروه از حسابهای زیر می باشد؟

الف) دارایی های جاری              ب) دارایی های ثابت                 ج) بدهی های جاری                      د) سایر دارایی ها

14-درصفحه اصلی برنامة حسابداری رافع6 بازدن کلیدF2 کدامیک از پنجره های زیر ظاهر می شود؟

الف)پنجرة اسناد موقت       ب) پنجرة انتقال یک سندموقت به دفاتر    ج)پنجرة خروج از برنامه         د) پنجرة اسناد دائم

15-برای «جستجو» دراکثر پنجره های برنامه رافع6  معمولاٌ کدامیک از کلیدهای زیرمورد استفاده قرار می گیرد؟

الف)F10                                     ب)F6                                             ج)F9                                       د)F11

16-جهت«تنظیم موجودی اول دوره صندوق»به صورت اتوماتیک، از طریق کدامیک از منوهای اصلی برنامه حسابداری رافع6 بایستی عمل نمود؟

الف) منوی حسابداری          ب) منوی مدیریت اطلاعات                      ج) منوی چک وبانک                     د) منوی دخل وخرج

17- فایلهای ذخیره شده برنامة حسابداری رافع6 باکدامیک از پسوندهای زیر قابل شناسائی می باشند؟

الف)doc                           ب)bac                                    ج)bck                                 د)xls   

18- جهت «ثبت رخدادهای مربوط به خرید وفروش»، برنامة حسابداری رافع6 از چه روشی استفاده می شود؟

الف)روش ادواری                  ب) روش خرده فروشی                 ج)روش دائمی                                 د)روش سودناویژه

19-درصفحه اصلی برنامة حسابداری رافع6 بازدن کلید« 1F » کدامیک از پنجره های زیر ظاهر می شود؟

الف)پنجرة اسناد موقت       ب) پنجرة انتقال یک سندموقت به دفاتر    ج)پنجرة خروج از برنامه         د) پنجرة اسناد دائم

20- جهت معرفی وتنظیم حسابهای جاری بانک دربرنامه رافع6 ازکدام منوی اصلی استفاده می شود؟(F-F)

الف) منوی فروش وانبار            ب) منوی پشتیبانی سیستم            ج) منوی مدیریت اطلاعات          د) منوی حسابداری

21- جهت کدبندی، حسابهای« کل ومعین» دربرنامة حسابداری رافع6 به ترتیب چندرقمی بایستی باشند؟

الف)4رقم -5 رقم                ب)5رقم – 4 رقم                               ج)4رقم- 4رقم                           د)8رقم-5رقم       

22- حساب«مالیات دریافتی» دربرنامة حسابداری رافع6 در پنجرة«فهرست سرفصل حسابهای کل»جزء کدام طبقه قرار دارد؟

الف)بدهی                           ب) دارایی                                        ج) هزینه ها                               د) سرمایه

23- حساب «خرید کالا» دربرنامة حسابداری رافع6 در پنجرة«فهرست سرفصل حسابهای کل»جزء کدام طبقه قرار دارد؟

الف)سرمایه                          ب) خرید                                          ج) موارد خاص                        د) هزینه ها                             

24-جهت« تصحیح حسابها» ازکلید…….…و جهت« جستجو» از کلید ……… دربرنامه حسابداری رافع6 استفاده می شود.

الف)F12-F3                            ب)F12- F11                      ج)F3- F11                  د)F6- F3

25- جهت افتتاح موجودی ابتدای کدامیک از حسابهای زیراز طریق منوی«مدیریت اطلاعات» عمل نمی شود؟

الف)صندوق                               ب) بانک                              ج) موجودی کالا            د) چکهای دریافتنی

26- درزمان صدور کدامیک از فاکتورهای زیر شماره انبار «صفر» منظور خواهد شد؟

الف)فاکتورخریدکالا                    ب) فاکتورفروش کالا         ج) فاکتور خدمات           د) فاکتوربرگشت ازفروش

27- دربرنامه حسابداری رافع6 برای صدور فاکتور فروش وفاکتور خدمات از کدام گزینه استفاده می شود؟

الف)تنظیم فهرست خدمات شرکتی      ب) برگه فروش         ج) برگه پیش فاکتور        د) الف وب

28- تعداد 8 واحد کالا به نرخ میانگین هر واحد 3.000 ریال و نرخ فروش هرواحد 3.500 ریال به صورت نسیه به فروش رسیده است. دربرنامه حسابداری رافع6 حساب موجودی کالا به چه مبلغی بستانکار می گردد؟

الف)24.000 ریال                 ب) 3.000 ریال                        ج)28.000 ریال                   د) 3.500 ریال

29- باتوجه به سوال قبل حساب« سودوزیان حاصل از خرید وفروش» به چه مبلغی در حسابها ثبت می شود؟

الف)4.000 ریال بدهکار              ب)28.000 ریال بستانکار           ج)4.000 ریال بستانکار       د)24.000 ریال بستانکار

30-برای ثبت هررویداد مالی هرحساب حداقل دارای کد چند رقمی باشد؟(F-F)

الف) 8رقمی                 ب) 4 رقمی                      ج)13رقمی                   د)5رقمی

31- درتنظیم کدهای کل ومعین علامت تیک درکنار حسابهای کل نشان دهنده چیست؟(F-F)

الف) حسابهای کل فاقد حساب معین می باشد              ب) حسابهای کل دارای حساب معین می باشد    

ج) حسابهای کل دارای حساب معین وتفصیلی می باشد             د) هیچکدام

32کدامیک از گزینه های زیر درمورد اسناد موقت در برنامه حسابداری رافع6 صحیح نمی باشد؟

الف)اسنادموقت، اسنادی هستند که امکان تغییر واصلاح آنها وجود دارد.

ب) جهت ثبت اسناد موقت دربرنامة حسابداری رافع6 بایستی ازطریق منوی حسابداری عمل نمود.

ج)جهت انتقال اسناد موقت ازیک سال مالی به سال مالی بعد، بایستی این اسناد را به اسناد دائم تبدیل نمود.

د) اسناد موقت، اسنادی هستند که فقط درمورد رخدادهای مربوط به درآمدها وهزینه ها مورد استفاده قرار می گیرند.

33دربرنامه حسابداری رافع 6 جهت«حذف کلیه اطلاعات سال مالی جاری» ازطریق کدامیک ازمنوی های اصلی انجام می گیرد؟

الف)مدیریت اطلاعات                          ب)پشتیبانی سیستم                  ج)حسابداری                       د)ابزارها

4 درپنجرة« فهرست فاکتورهای فروش» اگر فاکتور دروضع    قرار داشته باشد به این معنی می باشد که:

الف) انتقال به اسناد موقت حسابداری                                               ب) انتقال به دفاتر دائم حسابداری

ج) عدم انتقال به دفاتر حسابداری                                                    د) سند دایم ادغامی، دراسناد دائم

35-کدام کلید به ترتیب برای افتتاح نام عمومی کالا- درج کالاها مورد استفاده قرار می گیرد؟(F-F)

الف)F9-Enter                ب)F9-F12             ج)F9-Insert                   د)3مرتبهInsert-Insert

36- راه فعال کردن انبارهای شرکت کدام گزینه می باشد؟(F-F)

الف) مدیریت اطلاعات- معرفی و تنظیمانبارهای شرکت      ب) منوی فروش وانبار- مدیریت انبار- انتخاب انبار

ج) کلیک کردن روی کلیدهای جهت نما درصفحه اصلی برنامه رافع6             د) ب وج

37- ماهیت حسابهای «خلاصه سودوزیان» و«برداشت» به ترتیب کدام است(F-F)

الف) بدون مانده بدهکاری – فقط بدهکار                      ب) مانده بدهکار ومانده بستانکار-فقط بدهکار

ج) فقط بستانکار- فقط بدهکار                                     د) مانده بدهکاروبستانکار- بدون مانده بستانکاری

38-درزمان تأیید عملیات خود درصورت رنگی نبودن یکی از حروف کلمة تأیید می توانید ازکدامیک ازکلیدهای ترکیبی استفاده نمود؟

الف)SHIFT+CTRL         ب)SHIFT+ALT           ج)SHIFT+ENTER     د)CTRL+ENTER

39-درصفحه اصلی رافع6 بازدن کلیدF5 کدامیک از پنجرة زیر ظاهر می شود؟

الف) لیست اسنادی که دائمی شده اند                         ب) تبدیل  یک سند موقت به دائم

ج) پنجره اسناد دائم                                                     د) پنجره اسناد موقت

40- درصفحه اصلی رافع6 با زدن کلیدF3 کدامیک از پنجرة زیر ظاهر می شود؟

الف) لیست اسنادی که دائمی شده اند ب) تبدیل  یک سند موقت به دائم ج) پنجره اسناد دائم       د) پنجره اسناد موقت

41- «پنجرة نمایش کارکرد سیستم» از طریق کدامیک ازمنوهای اصلی رافع صورت می گیرد؟

الف) مدیریت اطلاعات           ب) چک وبانک                 ج)حسابداری         د)پشتیبانی سیستم

42- شماره سند افتتاحی ............ می باشد و تاریخ آن براساس ................ تنظیم می گردد.

الف) صفر- تاریخ رویداد          ب) یک تاریخ سیستم             ج)صفر- تاریخ سیستم             د)صفر- تاریخ رویداد

43- درپنجره«فهرست چکهای صادره» دربخش علائم گزینه«خ-ش» به چه معنا می باشد؟

الف) خواباندن شدن چک جهت وصول                                           ب) خرج شدن چک

ج) برگشت خوردن چک                                                 د) وصول شدن چک درجریان وصول

                            

   

 

 دریافت کد آمارگیر سایت

مشاهده کامل آمار Untitled Document
 
 
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است |طراحی : پیچک
 
  • آموزش الکترونیک
  • پیچ جاده